Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan mm. henkilötietojen

  • keräämistä, tallettamista ja arkistointia
  • käyttöä, muuttamista ja yhdistämistä
  • järjestämistä,  siirtämistä ja luovuttamista
  • suojaamista
  • poistamista tai tuhoamista

Henkilötietoja saa käsitellä vain laissa määrätyn ajan tai määriteltyjen säilyttämiskriteerien perusteella.

Henkilötiedoille, joita käsittelemme on aina asiallinen oikeusperuste.

Yleiset oikeusperusteet
Henkilötietoja saa käsitellä, kun kysessä on
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen
  • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
Henkilötietoja saa käsitellyä myös, jos olet
  • antanut nimenomaisesti suostumuksen käsittelyyn. Molempien oikeusturvan takaamiseksi pyydämme suostumuksen aina kirjallisena
  • osapuolena jonkun sopimuksen valmistelussa tai sen täytäntöön panemisessa

Rekisterikohtaiset henkilötietojen käsittelyperusteet on mainittu eri toimialojemme henkilötietoreksitereissä.

Mitä muuta henkilötietojen käsittelystä tulisi tietää?
Mikäli henkilötietoja käsitellään automaattisen päätöksenteon yhteydessä tai henkilöitä profiloidaan, myös näissä toimissa henkilötietojen käsittelyn käsiperiaatteet on oltava läpinäkyviä ja niistä on kerrottava selkeästi.