Kaikki ympäristöpalvelut 

Ympäristö ja luonto

Alavieska haluaa turvata asukkailleen hyvän elämisen mahdollisuudet luomalla viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön.

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuollon Alavieskassa hoitaa Vestia Oy. Vestian sivuilta löydät tietoa myös mm. kierrätyksestä ja jäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä.

Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, joka päättää luvan myöntämisestä sekä ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnassa. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu.

Maa-ainesten ottolupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Myös kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus.

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esim. metalliteollisuus, energiantuotanto, malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto sekä eläinsuojat ja turkistalous. 

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle, joka on joko aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (tekninen lautakunta / ympäristönsuojelusihteeri).

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset
Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi:

eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa
tilapäinen melu ja tärinä
koeluonteinen toiminta
poikkeukselliset tilanteet (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö, laitteiston tai rakennelman purkaminen)
pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Lisätietoja Ympäristöhallinnon sivuilta.

Lannan patterointi-ilmoitus

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lannan patteroinnista tai lantaloiden vähimmäiskoosta poikkeamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (ympäristönsuojelusihteerille).

Lemmikkieläimet

Alavieskan kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämiseen on säilytyssuoja Ylivieskan Lemmikkieläinhoitola Ky / Mari Kuula.

Lisätietoja: Talteenotettujen eläinten tilapäishoito

Yhteystiedot
Tekninen johtaja Ossi Laakso
044 5395 288

Löytöeläimet
Ylivieskan Lemmikkieläinhoitola ky/Mari Kuula
Löytyntie 8
84880 Ylivieska
040 4102 296