Rakentajalle

Lähes kaikki rakentaminen, laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat luvanvaraisia.

Lupamenettely jakautuu rakennushankkeen/toimenpiteen laadusta, laajuudesta ja rakennuspaikasta riippuen suunnittelutarveratkaisuun, poikkeamislupaan, rakennus-/toimenpidelupaan taikka ilmoitusmenettelyyn.
Lupapäätöksen tekijänä voi olla rakennustarkastaja tai tekninen lautakunta.
Jo rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan kirjallisesti ja hakemukseen pitää liittää luvan ratkaisemiseksi tarpeelliset selvitykset (ks. Lomakkeet).

Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset tehdään sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Kuva poistettu.

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset (esim. aloituskokous, sijainnin merkintä, käyttöönotto-/loppukatselmus) on merkitty rakennus-/toimenpidelupapäätökseen. Ne tilataan työn edistymisen mukaan rakennustarkastajalta.

Luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla.
Lupamaksuun sisältyy lupakäsittelyn lisäksi lupapäätöksessä mainitut katselmukset. Ylimääräiset katselmukset ovat maksullisia.

Ohjeistusta rakentamiseen

Rakennusjärjestys 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut (Rakennusvalvontataksa) 1.1.2022 alkaen.

Liittymäasiat

Vesi- ja viemäriliittymät: Alavieskan kunnan vesilaitos 

Sähköliittymät: Oy Herrfors Ab, Elenia Oy (Taluskylä)

Kaukolämpöliittymät: Oy Herrfors Ab

Tieliittymäasiat: ELY-keskus

Jätehuolto: Vestia Oy

Rakentajan opas:
Kuva poistettu.

Yhteystiedot

Kunnaninsinööri / rakennustarkastaja
Tuomas Häggman
044 - 5395 287

Tekninen sihteeri
Jaana Pudas
044 - 5395 283

sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@alavieska.fi