Henkilötietorekisterit

Kunnan toiminnassa muodostuu useita henkilötietorekistereitä erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä tai joltakin toiselta viranomaiselta. Tutustu tietosuoja-sivuihimme ja tietosuojaperiaatteisiimme kuinka käsittelemme henkilötietoja.

Kunnan henkilötietorekisterit muodostuvat pääosin lakien säätelemästä toiminnasta. Osa rekisteriselosteista on kuntien yhteisrekistereitä. Kunnat tekevät jokilaaksojen alueella yhteistyötä ja tuottavat yhteisiä palveluja, jolloin ne toimivat yhteisrekisterinpitäjinä käyttäen samaa henkilötietorekisteriä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannoista säädetään Varhaiskasvatuslain (540/2018) 13 luvussa. Laissa määritellään asiakasrekisteriin talletettavista tiedoista, talletettavien tietojen välittämisestä sekä tietovarantoon liittyvistä sähköisistä palveluista. Tietovarantoon ei sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä, tieteellistä tutkimusta varten luovuttamista lukuun ottamatta, eikä tietoaineistojen tuottamista pyynnöstä koskevaa 21 §:ää.

Kunnan vapaa-ajan toiminnoista osa on vapaaehtoisia tehtäviä, joita ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta kunta haluaa kuitenkin tarjota kyseisiä palveluja. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittelyn peruste voi olla kuntalaisen kanssa tehty sopimus tai kuntalaiselta pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Hallintopalveluiden rekisteriselosteet
Sivistyspalveluiden rekisteriselosteet
Teknisten palveluiden rekisteriselosteet
Elinkeino- ja maaseutupalveluiden rekisteriselosteet